av K Brunqvist · 2014 — I förarbeten till lagarna LVM och LPT framkommer det att det finns en genom granskning av rättskällorna, ta reda på och tydliggöra vad som ska ses som.

3444

författningarna hörande förarbeten som exempelvis propositioner och SOU:er är i Sverige viktiga rättskällor.11 Värdet och position i rättskällehierarkin av remissvar, externremiss och konsekvensutredningen till AFS är mer oklart. Dessa nämns exempelvis inte i granskade doktrin som skriver om förarbeten.12

Av dessa framgår ändamålet bakom lagens tillkomst och vad som är menat att uppnås med bestämmelsen och eventuella skyddsvärda ändamål som ska beaktas. Dessa … av regelbundenheter i juristernas urval av rättskällor, helt enkelt är tvingad att dra slutsatsen att förarbetena är en rättskälla. Skulle man byta perspektiv från ett deskriptivt till ett normativt, och fråga samma jurister om förarbetena också bör vara en rättskälla, är … Rättskällor Det finns fyra huvudtyper av rättskällor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur. Lagstiftningen är den primära rättskällan, medan övriga källor krävs för att kunna tolka lagen och tillämpa den i det enskilda fallet. I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja. Högst upp i hierarkin över rättskällorna kommer lagar.

  1. Post danmark
  2. Jr pass sverige
  3. Posten skicka spårbart brev
  4. Turistattraktioner i jylland
  5. Boreal ski

Därefter kommer de förarbeten och motiv som ligger bakom författningarna. Lagen är den viktigaste rättskällan. En typ av dokument som används för att tolka eller förstå lagen är förarbeten. Det finns många olika typer av förarbeten. Kort sagt är det en typ av dokument som politiker eller experter har skrivit under tiden som de har förberett en lag.

av A Larsson · 2012 · Citerat av 1 · 79 sidor · 1 MB — Medan förarbetena är helt centrala vid subjektiv tolkning saknar de ofta betydelse för det fall en objektiv metod används. Vid teleologisk tolkning har de ingen 

I noten finns uppgift om årtal och nummer på den proposition, på det utskottsbetänkande och på den riksdagsskrivelse (rskr) som ligger till grund för bestämmelsen. Se hela listan på boverket.se Det finns fyra huvudtyper av rättskällor: lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och litteratur. Lagstiftningen är den primära rättskällan, medan övriga källor krävs för att kunna tolka lagen och tillämpa den i det enskilda fallet. Lagstiftningen publiceras i Svensk författningssamling (SFS) Rättskällor i Sverige I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Rättskällor förarbeten

handen i ett enskilt fall hänvisas till äldre förarbeten, i första hand prop. 2002/03:​65 s. främsta rättskällan när det gäller att tolka och tillämpa bestämmelsen är.

Rättskällor förarbeten

Doktrin är en rättskälla I Sverige är följande rättskällor: lagtext, förarbeten, rättspraxis, doktrin och sedvänja.

Rättskällor förarbeten

regeringens kommittédirektiv och kommittéregistret; regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU) Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.
Swedish job

Tillämpningen etablerades i internt framtagna riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. Innehållet i riktlinjerna bryter mot den praxis som författningar, förarbeten och rättspraxis.8 Ett problem med att hänvisa till doktrin är att jag hänvisar till en rättsvetenskapsmans nerskrivna åsikt.

Den främsta rättskällan är den skrivna lagen, kompletterad av förordningar och andra författningar. Bland övriga rättskällor finns domstolars avgöranden (rättspraxis), sedvänja (sedvanerätt), lagars förarbeten och rättsvetenskaplig facklitteratur (doktrin) samt allmänna rättsgrundsatser. Rättskällor utgörs främst av lagar med förarbeten (t.ex.
Medhjälp till trolöshet mot huvudmanFörarbeten — Vad är en rättskälla? Författningar; Förarbeten; Rättspraxis; Den juridiska litteraturen; Rättskällor i handboken; Relaterad information 

läran uttrycka förhållandet mellan de olika rättskällorna på följande sätt:. Frågorna analyseras och besvaras med ledning av rättskällor, främst skriven lag, förarbeten och rättspraxis. Fäll ut alla / Fäll in alla. Allmänt. A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Å · Ä · Ö. Subsidiära rättskällor. Ordförklaring.